Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że otrzymane środki nie są dotacją, lecz mają charakter cywilnoprawny, co skutkuje koniecznością opodatkowania ich jako dochodu z działalności gospodarczej.

Udzielenie dotacji, a zapłata PIT

Wnioskodawcą jest podatnik prowadzący niepubliczne przedszkole. Przedszkole zostało zarejestrowane w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez burmistrza. W wyniku błędnego ustalenia wysokości dotacji za lata 2011, 2013, 2014 podatnik wystąpił z pozwem do sądu w celu uzyskania niedopłaconych kwot dotacji. Sąd okręgowy przyznał podatnikowi kwotę z odsetkami za opóźnienie. Gmina złożyła apelację, jednak sąd apelacyjny oddalił apelację i zasądził dodatkowe koszty postępowania apelacyjnego na rzecz podatnika. Gmina wypłaciła podatnikowi kwotę wraz z odsetkami.

W roku 2023 gmina w końcu wypłaciła zarządcy przedszkola ostateczną kwotę, obejmującą należność główną, odsetki, opłatę sądową oraz koszty zastępstwa procesowego za obie instancje sądowe.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy od kwoty wypłaconej na podstawie wyroku sądu przez gminę podmiotowi prowadzącemu przedszkole niepubliczne jako wyrównanie dotacji po upływie roku budżetowego na jaki dotacja została przyznana, należy uiścić podatek PIT. W ocenie wnioskodawcy otrzymana kwota nie ma charakteru dotacji i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

KIS: otrzymane środki z dotacji opodatkowane

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego otrzymane przez wnioskodawcę środki pieniężne w 2023 r. z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2011, 2013, 2014, stanowią w myśl art. 14 ust.1 ustawy o PIT dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu. KIS podkreśliła, że ustawa o PIT obejmuje dochody również z tytułu dotacji, pod warunkiem że nie dotyczą one inwestycji w środki trwałe. Ponadto, ustawa określa zwolnienie z podatku dochodowego dla dotacji pochodzących z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, pod pewnymi zastrzeżeniami.

Organ podatkowy odniósł się do ustawy o finansach publicznych, która reguluje procedury związane z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji oraz zwracaniem niewykorzystanych środków. KIS oceniła, że środki, które zostały wypłacone przez podmiot udzielający dotacji, po roku budżetowym, w którym powinny być wypłacone, w związku z zaniżoną kwotą dotacji, nie mogą być uznane za właściwą dotację.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.277.2023.1.JS