Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonki należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. Włączenie do majątku wspólnego nieruchomości lub prawa majątkowego wchodzących uprzednio w skład majątku osobistego małżonki nie stanowi nabycia tej nieruchomości lub prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to istotne znaczenie dla podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż działki z majątku objętego wspólnością ustawową małżonków

Podatnik w 1994 roku zawarł małżeństwo, w wyniku czego pozostaje we wspólnocie majątkowej. W 2001 roku jego żona otrzymała działkę nr 1 w ramach darowizny od swoich rodziców. W 2009 roku działka została podzielona na 1/2 i 1/1. W 2017 roku żona podarowała 1/2 własności działek do majątku objętego wspólnością ustawową małżonków. W 2022 roku podatnik i jego żona postanowili sprzedać działkę 1, jednak zwrócili się do Dyrektora KIS w celu potwierdzenia, czy podatnik jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku od sprzedaży tej działki, czy może musi odprowadzić podatek od sprzedaży działki 1, mimo że nie minęło 5 lat od momentu objęcia przez żonę własności tej działki.

Upływ pięcioletniego terminu liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie

Dyrektor KIS odpowiedział, że podatnik nie musi odprowadzać podatku od sprzedaży działki nr 1/1. Powołując się na przepisy, organ stwierdził, że działka ta była objęta wspólnością majątkową małżeństwa i nie weszła do obiegu, jedynie przybył drugi współwłaściciel. Zgodnie z interpretacją, do obrotu publicznego dochodzi w momencie, gdy działka wchodzi do obrotu poza wspólnotą majątkową, a nie w sytuacji, gdy pojawia się kolejny współwłaściciel. Z tego powodu, niezależnie od upływu czasu, podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od sprzedaży tej działki.

"Włączenie do majątku wspólnego nieruchomości lub prawa majątkowego wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego małżonka nie stanowi nabycia tej nieruchomości lub prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego przez każdego z małżonków jest data nabycia przez tego małżonka, który tę nieruchomość lub prawo włączył do majątku wspólnego. Powyższe oznacza, że za datę nabycia przez Pana nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny Pana żony, należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji to ta data wyznacza bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem odpłatne zbycie nieruchomości w 2022 r. - z uwagi na upływ pięcioletniego terminu liczonego od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie - nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym nie powstał u Pana obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu dokonanej sprzedaży ww. nieruchomości. Wobec powyższego nie ma Pan obowiązku składania zeznania rocznego." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z udzielonej przez Dyrektora KIS interpretacji, że podatnik nie musi odprowadzać podatku od sprzedaży działki nr 1/1, ponieważ była ona objęta wspólnotą majątkową małżeńską i nie weszła do obiegu publicznego. Dla podatnika oznacza to brak obowiązku płacenia podatku od sprzedaży, co może być istotne w kontekście podatkowych konsekwencji tej transakcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.199.2023.1.JG