Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Świadczone usługi edukacyjne a zwolnienie z VAT

Wnioskodawczynią jest spółką z o.o., która w najbliższym czasie planuje prowadzić szkołę. W okresie, którego dotyczy zdarzenie przyszłe wnioskodawczyni, będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szkoła wnioskodawczyni będzie szkołą niepubliczną podstawową i ponadpodstawową. Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od wnioskodawczyni numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana, jako odrębny czynny podatnik podatku od towarów i usług. Będzie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ. Wszystkie usługi edukacyjne będą stanowiły usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym będzie podlegać zwolnieniu z podatku VAT.

Świadczone usługi edukacyjne będą zwolnione z VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że realizowane przez wnioskodawczynię usługi edukacyjne, świadczone w ramach prowadzenia szkoły niepublicznej podstawowej oraz szkoły niepublicznej ponadpodstawowej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawyo VAT. Organ podatkowy podkreślił, że zwolnienie od podatku VAT na podstawie ww. uregulowania będzie dotyczyło tylko tych usług w zakresie kształcenia i wychowania, które zostaną wskazane we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Z chwilą uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, utworzona szkoła uzyska status jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, a świadczone przez wnioskodawczynię usługi edukacyjne będą stanowić usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym w analizowanym przypadku zostaną spełnione obie przesłanki, tj. przesłanka podmiotowa oraz przesłanka przedmiotowa, niezbędne dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.297.2023.2.MC