Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że dom kultury nie jest uprawniony do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji grantowej, z uwagi na to, że towary i usługi nabyte w ramach realizacji i efekty tego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Realizacja operacji grantowej a możliwość odzyskania VAT

Wnioskodawcą jest dom kultury, który złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację grantową w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest wsparcie artystów, jako elementu integrującego mieszkańców obszaru LGD poprzez promocję, zakup instrumentów muzycznych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji artystycznej. Oferta powstała w wyniku realizacji projektu będzie całkowicie bezpłatna. Nie będą pobierane żadne opłaty od odbiorców zadania. Zakup sprzętu w ramach otrzymanego grantu służyć będzie realizacji celów statutowych i nieodpłatnej działalności kulturalnej domu kultury również po zakończeniu operacji. Towary i usługi nabywane w ramach projektu oraz efekty tego projektu nie będą służyły do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z realizacją ww. operacji grantowej ma możliwość odzyskania podatku VAT.

Dom Kultury nie odzyska VAT w związku z realizacją operacji grantowej

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji operacji. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje mu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Organ podatkowy zauważył, że w niniejszej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach projektu oraz efekty tego projektu nie będą służyły do czynności opodatkowanych. W zakresie przedmiotowych wydatków dom kultury nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Ponieważ nie spełnia warunków ww. uregulowania, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.442.2023.1.AKA