Dyrektor KIS potwierdził, że Bank nie powinien był wystawiać Wnioskodawcom informacji PIT- 11 za odsetki ustawowe za opóźnienie, a na Wnioskodawcach nie ciążył obowiązek wykazania ww. odsetek w rocznym zeznaniu podatkowym, ani obowiązek zapłaty podatku dochodowego od tych odsetek.

Wypłata odsetek ustawowych za opóźnienie

Wnioskodawcy - podatnicy, skierowali przeciwko pewnemu banku pozew o zapłatę kwot w CHF i PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Żądaniem pozwu objęto spłacone raty kredytu, które w ocenie Wnioskodawców stanowiły świadczenia nienależne, gdyż umowa kredytu zawierała postanowienia abuzywne. Sprawa prawomocnie zakończyła się i Bank zapłacił kwotę główną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W związku z wypłatą odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzonych przez Sąd Apelacyjny, bank wystawił podatnikom informacje podatkowe PIT-11.

W reakcji na to zdarzenie złożyli reklamację, której Bank nie uwzględnił. Podatnicy złożyli odwołanie od odpowiedzi na reklamację w sprawie odsetek za opóźnienie otrzymanych w związku ze zwrotem świadczenia nienależnego. W odwołaniu wnioskowali o sporządzenie przez Bank korekty informacji podatkowych PIT-11. W piśmie skierowanym do Banku przedstawili szereg argumentów przemawiających przeciwko przyjęciu, że odsetki za opóźnienie wypłacone od kwoty zasądzonej w wyroku sądu stanowią podlegający opodatkowaniu przychód. Bank jednak odmówił sporządzenia korekty informacji podatkowej. Ostatecznie Wnioskodawcy uwzględnili odsetki w rocznych zeznaniach podatkowych oraz zapłacili podatek, w wysokości wynikającej z otrzymanych informacji PIT-11.

W tym stanie sprawy wystąpili jednak z pytaniem: Czy odsetki za opóźnienie otrzymane przez Państwa w związku ze zwrotem świadczenia nienależnego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b u.p.d.o.f.?

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS potwierdził, że Bank nie powinien był wystawiać informacji PIT- 11 za odsetki ustawowe za opóźnienie, a na Wnioskodawcach nie ciążył obowiązek wykazania ww. odsetek w rocznym zeznaniu podatkowym, ani obowiązek zapłaty podatku dochodowego od tych odsetek.

"Skoro zasądzona na Państwa rzecz kwota tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenianie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to wypłacone z tego tytułu odsetki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy zwolnienia wynikającego zart. 21 ust. 1 pkt 95b. W takim przypadku, mimo wystawienia przez Bank informacji PIT-11, nie mają Państwo obowiązku wykazania ww. odsetek w zeznaniu rocznym." - wskazał organ.

Stanowisko Dyrektora KIS jest zbieżne z uprzednio wydanymi interpretacjami: stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2023 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.195.2023.1.MN, jak również w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2023 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.117.2023.1.HD.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, odsetki za opóźnienie, otrzymane przez podatników w związku ze zwrotem świadczenia nienależnego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.548.2023.1.MN