Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że gmina może dokonać odliczenia w całości podatku naliczonego VAT, w związku z realizacją przedsięwzięcia rozbudowywielofunkcyjnego obiektu sportowego.

Rozbudowa obiektu sportowego a możliwość odliczenia VAT

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, dla których realizacji została powołana, wśród których znajdują się m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Jedną z jednostek budżetowych realizujących zadania gminy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Właścicielem stadionu jest gmina, która administrowanie tym obiektem i pobieranie pożytków z jego użytkowania powierzyła MOSiR. Faktury zakupowe z naliczonym podatkiem VAT dotyczące realizowanej inwestycji będą wystawiane na gminę. Właścicielem majątku powstałego w ramach programu będzie nadal gmina. Nie zamierza ona prowadzić działalności w zakresie wykorzystania efektów inwestycji samodzielnie tj. przez jej urząd, lecz zakłada przekazanie ich w trwały zarząd jednostce budżetowej MOSiR. To MOSIR będzie ponosił koszty funkcjonowania stadionu, który zamierza wykorzystywać tylko do działalności odpłatnej sprzedaży opodatkowanej.

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie mieć prawną możliwość odliczenia w całości podatku naliczonego VAT, w związku z realizacją przedsięwzięcia rozbudowy i przebudowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego.

Gmina może odliczyć VAT od rozbudowy obiektu sportowego

Dyrektor KIS stwierdził, że gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości, w związku zrealizacją przedsięwzięcia rozbudowy i przebudowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego zgodnie zart. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Organ podatkowy zaznaczył, żepodstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W przedmiotowej sprawie związek taki wystąpi. Gmina wskazała, że poprzez swoją jednostkę budżetową MOSiR zamierza wykorzystywać stadion tylko do działalności odpłatnej sprzedaży opodatkowanej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.327.2023.1.ASZ