Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej stanowi ona dla pracownika tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako pochodzący od Spółki amerykańskiej.

Pracowniczy program motywacyjny

Wniosek został złożony przez obywatela polskiego, będącego polskim rezydentem podatkowym i zatrudnionego w polskiej Spółce, która należy do międzynarodowej Grupy. Wnioskodawca uczestniczy w pracowniczym programie motywacyjnym, zwanym Planem, oferowanym przez amerykańską Spółkę, będącą na czele Grupy. Plan ma na celu motywowanie i nagradzanie pracowników w związku z realizacją celów krótkoterminowych. Nagrody z Planu mogą być wypłacane w formie pieniężnej lub opcji na akcje Spółki amerykańskiej.

Wnioskodawca zadał pytanie: Czy w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej stanowi ona dla Wnioskodawcy tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pochodzący od Spółki amerykańskiej?

Stanowisko KIS/MF:

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie Wnioskodawcy, stwierdzając, że nagrody otrzymane z tytułu uczestnictwa w Planie w formie pieniężnej lub opcji na akcje, stanowią przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ odwołał się do tego, że uczestnictwo w Planie nie wynika z umowy o pracę ani z regulaminu wynagradzania Spółki polskiej. Wypłata nagród zależy od okresu zatrudnienia i osiągniętych wyników przez całą Grupę, a nie tylko przez Spółkę polską. Ponadto, koszty Planu ponoszone są przez Spółkę polską, co wskazuje na to, że jest to przychód z innych źródeł.

"Tym samym należy zgodzić się z Pani stanowiskiem, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej stanowi ona przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pochodzący od Spółki amerykańskiej. Wypłata pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy i jest rozliczana w zeznaniu rocznym oraz podatek jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że otrzymane nagrody lub ich części w formie pieniężnej stanowią przychód z innych źródeł dla Wnioskodawcy. Wynagrodzenie to nie wynika bezpośrednio z umowy o pracę Wnioskodawcy, lecz jest częścią globalnego pracowniczego programu motywacyjnego oferowanego przez Spółkę amerykańską. Wnioskodawca powinien rozliczyć ten przychód w swoim zeznaniu podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.432.2023.1.AS