Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podatniczka spełnia określone warunki, takie jak brak centrum interesów w Polsce i nieposiadanie statusu rezydenta podatkowego w latach poprzednich.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni po powrocie do Polski z Irlandii, złożyła pytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu ustalenia, czy może ubiegać się o ulgę na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoba ta wskazała, że powróciła do Polski na stałe w lutym 2022 r. po otrzymaniu korzystnej oferty pracy. Wcześniej przebywała w Irlandii, gdzie była rezydentem podatkowym i prowadziła tam swoje centrum interesów osobistych i gospodarczych. Osoba pytająca nie miała centrum interesów w Polsce w latach 2019, 2020 i 2021, nie była rezydentem podatkowym w Polsce, nie prowadziła działalności gospodarczej ani zawodowej w Polsce, nie mieszkała w Polsce i nie przebywała tam dłużej niż 183 dni w żadnym z tych lat.

Wnioskodawczyni ma nadzieję na kontynuację zatrudnienia w Polsce w latach najbliższych i chciałaby skorzystać z ulgi podatkowej od przychodów osiągniętych w czterech kolejnych latach podatkowych, rozpoczynając od roku 2022.

Przysługuje prawo do skorzystania ulgi na powrót

Dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie stwierdził, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ skarbowy uznał, że osoba pytająca spełnia warunki określone w przepisach, tj. nie miała centrum interesów w Polsce w latach 2019, 2020 i 2021, nie była rezydentem podatkowym w Polsce, nie prowadziła działalności gospodarczej ani zawodowej w Polsce, nie mieszkała w Polsce i nie przebywała tam dłużej niż 183 dni w żadnym z tych lat. W związku z tym, osoba pytająca może ubiegać się o ulgę na powrót od przychodów osiągniętych w latach 2022, 2023, 2024 i 2025.

"W oparciu o przedstawione przez Panią wyjaśnienia uznać zatem należy, że spełnia Pani warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, przysługuje Pani prawo do skorzystania z tzw. "ulgi na powrót", o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy.Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z tytułów wymienionych w przepisie - w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44, tj. dla Pani w latach 2022-2025 albo od początku roku następnego, tj. w latach 2023-2026." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, osoba pytająca ma prawo ubiegać się o ulgę na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja ta ma znaczenie dla osoby pytającej, ponieważ pozwala jej skorzystać z ulgi podatkowej, co może przynieść jej oszczędności podatkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.182.2023.2.ENB