Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że biblioteka, realizując zadanie polegające na zakupie i montażu bibliomatów, nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków.

Zakup i montaż biblomatów a prawo do odliczenia VAT

Biblioteka nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzenia swojej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych. Biblioteka ubiega się o dofinansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu bibliomatów w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W wyniku realizacji projektu powstaną nowe dobra publiczne i społeczne, z których użytkownicy będą korzystać bezpłatnie. Bibliomat (Biblioteka 24/7) stanowi urządzenie zewnętrzne umożliwiające wypożyczanie i zwrot książek udostępnionych przez bibliotekę bezobsługowo, bez potrzeby bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami biblioteki. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane przez bibliotekę do wypożyczania książek, czyli do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym zadaniem wystawione będą na bibliotekę.

Biblioteka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w stosunku do infrastruktury powstałej w ramach realizacji opisanej inwestycji ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które poniesie na realizację zadania.

Biblioteka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków

Dyrektor KIS stwierdził, że biblioteka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które poniesie na realizację zadania zakupu i montażu biblomatów na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Organ podatkowy wskazał, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ biblioteka nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a w związku z bieżącym użytkowaniem bibliomatów biblioteka nie będzie uzyskiwać żadnych korzyści finansowych. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane do wypożyczania książek, czyli zgodnie ze wskazaniem, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.298.2023.2.WH