Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że transakcja polegająca na wniesieniu przez udziałowca udziałów do spółki w zamian za nowe udziały tej spółki nie generuje przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o CIT.

Opodatkowanie transakcji wymiany udziałów między spółkami w kontekście ustawy o CIT

Wnioskodawca, będący udziałowcem spółki, złożył wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wnioskodawca planował przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów między dwiema spółkami. Jedna ze spółek jest główną spółką grupy, a druga miałaby zostać włączona do tej grupy jako spółka zależna. Transakcja polegałaby na wniesieniu przez udziałowca udziałów do spółki w zamian za nowe udziały tej spółki. Wnioskodawca oczekiwał odpowiedzi na pytanie, czy taka transakcja generuje przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie ustawy o CIT.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS, w odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy, wydał interpretację indywidualną. KIS stwierdziła, że planowana transakcja wymiany udziałów nie generuje przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o CIT. W swoim stanowisku KIS powołał się na przepisy ustawy o CIT oraz na Dyrektywę Rady 2009/133/WE.

Wnioskodawca może zrealizować planowaną transakcję bez obciążenia podatkowego. Ta interpretacja ma również znaczenie dla organów administracji skarbowej, które mogą stosować to stanowisko przy rozpatrywaniu podobnych spraw podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDWB.4010.27.2023.3.HK