Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że usługi konserwacji i restauracji dzieł sztuki świadczone przez twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorarium, są zwolnione z podatku VAT.

Usługi konserwacji i restauracji dzieł sztuki a zwolnienie z VAT

Wnioskodawca jest absolwentem studiów w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Świadczy on usługi w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej. Zajmuje się konserwacją i restauracją obiektów ruchomych oraz malarstwa ściennego, głównie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wykonywane prace są związane z kulturą i mają charakter artystyczny. Każda czynność odnosząca się do obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest wykonywana przez wnioskodawcę osobiście na podstawie autorskiego programu prac zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, który wydaje pozwolenie na wykonanie tych prac. Po wykonaniu prac i odbiorze obiektu przez przedstawiciela ww. urzędu wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium i przenosi prawa autorskie na zleceniodawcę.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT.

Prace o charakterze twórczym i indywidualnym są zwolnione z VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że wykonywane przez wnioskodawcę prace mają charakter twórczy i indywidualny, z uwagi na to podlegają zwolnieniu z VAT. Organ podatkowy wyjaśnił, że wnioskodawca, jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych (które są ściśle związane z kulturą i stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) otrzymując w zamian wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone przez niego usługi konserwatorsko-restauratorskie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1-1.4012.783.2018.12.JO