Dyrektor KIS potwierdził, że świadczenie rodzinne, tzw. "renta wdowia", otrzymywane z Irlandii, powinno być zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Renta wdowia

W grudniu 2021 r. zmarł mąż osoby wnioskującej, pozostawiając dwie córki. Mężczyzna przez kilkanaście lat legalnie pracował w Irlandii, płacił składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek. Wnioskująca mieszka na stałe w Polsce, gdzie pracuje i płaci podatki, a jej córki uczęszczają do szkoły.

W styczniu 2022 r. wnioskująca złożyła w ZUS wniosek o rentę rodzinną. Ze względu na to, że zmarły mąż wnioskującej przez wiele lat pracował w Irlandii i płacił tam składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek, ZUS skierował wniosek również do irlandzkiego urzędu. W efekcie, irlandzki urząd wydał decyzję o przyznaniu świadczenia rodzinnego "renty wdowiej" od dnia 3 grudnia 2021 r. w wysokości 303,80 euro tygodniowo. Świadczenie to wpływa na polski rachunek bankowy i jest przewalutowywane na złotówki.

Bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od tego świadczenia, pomimo zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w Irlandii. U Wnioskodawczyni pojawiły się wątpliwości w tym przedmiocie. Wobec tego skierowała do Dyrektora KIS pytania:

1.Czy w świetle przedstawionych okoliczności i przepisów prawnych renta wdowia, którą otrzymuje Pani z Irlandii po zmarłym mężu i ojcu Pani dzieci, na polski rachunek bankowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? Jeśli tak, to prosi Pani o wskazanie podstawy prawnej.

2.Czy polski bank jest uprawniony do potrącania zaliczki na podatek dochodowy?

3.Czy w myśl zapisów prawnych może Pani ubiegać się o zwrot niesłusznie pobranego podatku?

Stanowisko KIS/MF

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej świadczenie rodzinne, czyli "renta wdowia", otrzymywane z Irlandii przez osobę mieszkającą w Polsce, powinno być zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polski bank niesłusznie go potrąca z rachunku bankowego. Organ stwierdził, że bank nie jest uprawniony do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia i Wnioskodawczyni może ubiegać się o jego zwrot.

"Jak wynika z wniosku złożyła Pani zeznanie podatkowe za 2022 r. wykazując w nim przychody uzyskane tytułem świadczenia wdowiego z Irlandii i pobrane zaliczki, w celu zwrotu niezasadnie pobranego podatku ma Pani prawo do sporządzenia korekty tego zeznania i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W takiej korekcie złożonego już zeznania podatkowego za 2022 r. powinna Pani wykazać wyłącznie pobrane przez płatnika zaliczki od świadczenia z Irlandii." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że renta wdowia otrzymywana z Irlandii przez osobę mieszkającą w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W związku z tym, bank nie powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia. Jeśli podatek został niesłusznie pobrany, osoba wnioskująca może ubiegać się o jego zwrot.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.550.2023.2.JK3