Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody z działalności usługowej w ramach działalności gospodarczej, tj. usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 82.11.10.0, powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność usługowa i ryczałt

W dniu 11 sierpnia 2023 r. wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretację indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek dotyczył opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, prowadzonej przez wnioskodawcę w latach podatkowych 2022 i 2023.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność usługową, która polega na świadczeniu usług administracyjnych (symbol PKWiU 82.11.10.0). Zapytał o zastosowanie stawki podatku dla tych usług.

Stawka 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną. KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że przychody związane z działalnością usługową o symbolu PKWiU 82.11.10.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU82.11.10.0- "Usługi związane z administracyjną obsługą biura", mogą być opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji indywidualnej jest potwierdzenie przez organ, że przychody z działalności usługowej, związanej z administracyjną obsługą biura (symbol PKWiU 82.11.10.0), powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja ta ma zastosowanie do wnioskodawcy w latach podatkowych 2022 i 2023. Wniosek wnioskodawcy został uwzględniony, co oznacza, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki podatku, co przyczyni się do zmniejszenia jego obciążeń podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.264.2023.2.BR