Dyrektor KIS potwierdził możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Usługi pośrednictwa na rzecz spółki

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Świadczy on usługi na rzecz spółki zajmującej się dostarczaniem usług i produktów IT dla biznesu. Wykonywane przez podatnika usługi obejmują poszukiwanie odbiorców, utrzymanie kontaktu z nimi, spotkania z klientami, badanie ich potrzeb, informowanie o oferowanych usługach, negocjowanie warunków umów, wsparcie przy składaniu zamówień i prezentowanie produktów na różnych wydarzeniach. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego sklasyfikował te usługi jako "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny".

Podatnik złożył oświadczenie o zamiarze opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W tym stanie faktycznym Wnioskodawca sformułował pytanie: Czy przychód uzyskany ze świadczenia przez Pana opisanych w ww. stanie faktycznym usług, które zostały przez Pana zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikowane w ramach kodu PKWiU: 74.90.12.0, tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń może - przy spełnieniu innych warunków wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podlegać opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako przychód z działalności usługowej?

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%

Dyrektor KIS zauważył, że usługi świadczone przez podatnika, które zostały sklasyfikowane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego jako "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny". Na tej podstawie organ stwierdził, że podatnik wykonuje działalność usługową, a przychód z tych usług może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń".

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług, jako przychody z działalności usługowej, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji wnioski dla pytającego są takie, że może on opodatkować przychód z działalności usługowej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.213.2023.2.MS