Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że spółka ma prawo potrącić przychód ze sprzedaży akcji o koszt uzyskania przychodu, co pozwoli na obniżenie obciążeń podatkowych.

Możliwość potrącenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży otrzymanych przez spółkę akcji

Przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Spółka zawarła ze wspólnikami umowę przeniesienia akcji tytułem aportu na rzecz spółki, w zamian za co wspólnicy otrzymają nowo emitowane udziały. Przeniesienie akcji na rzecz spółki nastąpiło w grudniu 2022 r., a wpis zmiany umowy spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego miał miejsce w styczniu 2023 r. Spółka w przyszłości zamierza sprzedać wniesione aportem akcje na rzecz niepowiązanego ze spółką nabywcy. Czy spółka w momencie sprzedaży akcji, będzie mogła potrącić przychód w wysokości ceny akcji o koszt uzyskania przychodu ustalony jako realny wydatek poniesiony przez spółkę na nabycie akcji, tj. wartość rynkową nowych udziałów ustaloną na dzień emisji?

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, KIS stwierdziła, że w kontekście przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz przekształceń spółek, koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą otrzymanych akcji powinny być uznane za koszty podatkowe. KIS powołała się na artykuły Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które regulują kwestię ustalania przychodu, możliwości potrącenia kosztów oraz wyłączenia niektórych kosztów.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS spółka ma prawo potrącić przychód ze sprzedaży akcji o koszt uzyskania przychodu, którym jest wartość rynkowa nowo emitowanych udziałów ustalona na dzień emisji. Dla spółki oznacza to możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania i obniżenie obciążeń podatkowych. Z kolei dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że koszty związane ze sprzedażą otrzymanych akcji powinny być uznane za koszty podatkowe i podlegają potrąceniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.165.2023.3.AND