Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że poprzez przeniesienie własności akcji na stronę udzielającego pożyczki w celu spłaty zobowiązania, powstaje przychód dla pożyczkobiorcy. W ocenie KIS, przychód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeniesienie akcji, a zwolnienie z długu

W czerwcu 2016 roku doszło do zawarcia umowy pożyczki między dwiema osobami fizycznymi, gdzie jedna osoba (pożyczkobiorca), którym jest wnioskodawca pożyczyła od drugiej osoby (pożyczkodawca) kwotę 2 750 000,00 zł. W maju 2022 roku obie strony podjęły kolejne porozumienie, w którym ustalono warunki spłaty pożyczki poprzez zastosowanie świadczenia w miejsce wykonania. Zgodnie z tym porozumieniem, pożyczkobiorca przekazał pożyczkodawcy własność 25 000 akcji o wartości łącznej 2 750 000,00 zł, co stanowiło równowartość spłaty pożyczki.

Istotnym punktem porozumienia z maja 2022 roku było wygaszenie roszczenia pożyczkodawcy z tytułu głównej sumy pożyczki wraz z umorzeniem wszelkich należnych odsetek. Zawarte porozumienie spowodowało, że po przekazaniu akcji, pożyczkobiorca został całkowicie zwolniony z wszelkich zobowiązań związanych z pożyczką. Przeniesienie własności akcji na pożyczkodawcę było równoznaczne z dokonaniem pełnej spłaty pożyczki i zakończeniem wszelkich długów z tym związanych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przeniesienie własności akcji w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie wnioskodawcy przeniesienie własności akcji nie stanowi podstawy do opodatkowania.

KIS: przeniesienie własności akcji opodatkowane

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że przeniesienie własności akcji przez wnioskodawcę miało konsekwencje podatkowe, prowadząc do opodatkowania uzyskanego przychodu. KIS stwierdziła, że w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kodeksu cywilnego, operacja przeniesienia własności akcji jest traktowana jak opłatne zbycie akcji. Przeniesienie własności akcji na pożyczkodawcę w zamian za wygaśnięcie zobowiązania spowodowało powstanie przychodu dla pożyczkobiorcy, który podlega opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o PIT.

Reasumując, pożyczkobiorca (wnioskodawca) uzyskał przychód w wyniku przeniesienia własności akcji na pożyczkodawcę, co stanowiło równoważnik wartości zaciągniętej pożyczki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.301.2023.1.MG