Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem manualnych testów oprogramowania (klasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego), mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych

Osoba prowadząca działalność gospodarczą złożyła wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawca świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi obejmują m.in. projektowanie architektury aplikacji i serwisów internetowych oraz testowanie manualne zaprojektowanych rozwiązań. Wnioskodawca prowadzi działalność sklasyfikowaną pod kodami PKD 62.01.Z oraz PKWiU 62.02.Z.

W związku z tym, wnioskodawca zapytał, czy może opodatkować swoje usługi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pytanie, które zostało zawarte we wniosku, brzmiało: Czy świadczone przez Pana usługi świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w stanie faktycznym, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli przychód z działalności usługowej w stawce 8,5% od 1 lutego 2022 r. oraz w latach kolejnych aż do czasu istotnej zmiany stanu faktycznego lub prawnego?

Zryczałtowany podatek dochodowy

W odpowiedzi na postawione pytanie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podał następujące stanowisko. Zgodnie z analizą przepisów prawa i ustalonym stanem faktycznym, usługi świadczone przez wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (manualny tester oprogramowania). Zatem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wnioskodawca może opodatkować swoje usługi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

"Mając na uwadze powyższe, skoro jak Pan wskazał w opisie sprawy, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, to może Pan opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby jednak wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oznacza, że wnioskodawca może opodatkować swoje usługi związane z projektowaniem i testowaniem manualnym oprogramowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wynosi 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.20.2023.3.ID