Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.19.0 (Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Przychody ze świadczenia usług

Podatnik złożył wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie opodatkowania przychodów ze świadczenia usług, które zamierzał świadczyć w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. W wniosku podatnik opisał szczegółowo rodzaj świadczonych usług oraz planowany termin rozpoczęcia działalności. W ramach działalności Wnioskodawca miałby oferować między innymi analizę możliwości adaptacji powierzchni najmu w budynkach komercyjnych pod wymogi najemców, analizę wymagań i specyfikacji dostarczonych przez najemcę, opracowywanie i doskonalenie metod stosowanych przy przygotowywaniu aranżacji powierzchni biurowych, analizę rynku pod względem najnowszych rozwiązań.

W tym stanie sprawy podatnik zapytał: Czy przychody ze świadczenia opisanych usług opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynoszącym 8,5% przychodów?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie podatnika, powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. Zgodnie z interpretacją, usługi opisane przez podatnika odpowiadają kodowi PKD: 74.90.Z (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana). Ponieważ zakres świadczonych usług nie wymaga posiadania uprawnień architektonicznych ani wykształcenia architektonicznego, Dyrektor KIS stwierdził, że opisane zdarzenie przyszłe kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

"Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dla przychodów ze świadczenia opisanych usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 74.90.19.0, stawka ryczałtu wynosi 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS, podatnik otrzymał potwierdzenie, że przychody ze świadczenia opisanych usług będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatku i prowadzić działalność gospodarczą na prostszych zasadach podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.200.2023.2.JPO