Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że usługi świadczone w ramach testowania oprogramowania mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce o wysokości 8,5%.

Usługi polegające na testowaniu oprogramowania

Podatnik jest osobą fizyczną podlegającą na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi polegające na testowaniu oprogramowania na rzecz kontrahenta. Usługi te nie obejmują projektowania, tworzenia, rozwijania, modyfikowania, instalowania oraz wdrażania oprogramowania, ani doradztwa w zakresie oprogramowania. Usługi te klasyfikowane są jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Podatnik rozpoczął działalność w 2023 r. i wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym zadał pytanie: Czy usługi świadczone przez Pana w ramach Umowy mogą być w całości opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) usługi świadczone przez podatnika w ramach Umowy mogą być w całości opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Organ powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który określa stawkę ryczałtu dla przychodów z działalności usługowej. Zgodnie z interpretacją, świadczone przez podatnika usługi nie kwalifikują się do opodatkowania według innych stawek ryczałtu określonych w ustawie.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że dla przychodów uzyskiwanych przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 62.02.30.0i - jak wynika z wniosku - niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, ryczałt wynosi 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu." - wskazał organ.

Podsumowanie

W wyniku tej interpretacji podatnik może opodatkować swoje przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Interpretacja ta ma zastosowanie do konkretnych usług świadczonych przez podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.117.2023.2.NC