Dyrektor KIS potwierdził, że opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług, polegających wyłącznie na manualnym testowaniu oprogramowania, sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.0 (usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego), jest 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tester manualny oprogramowania

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2023 roku i rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest testerem manualnym oprogramowania, świadczącym usługi związane z przeprowadzaniem manualnych testów aplikacji.

W swojej działalności porównuje aplikacje pod kątem poprawności i zgodności z wymogami, zgłaszając błędy do programistów. Nie ma wiedzy z zakresu programowania i nie tworzy własnego oprogramowania. Dla klasyfikacji PKD wskazał kod 62.01.12 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Podatnik złożył wniosek o interpretację, pytając, czy przychody uzyskiwane ze świadczenia usług w ramach działalności mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

Stanowisko KIS/MF

Zgodnie z odpowiedzią Dyrektora KIS, wykonywanie testów manualnych aplikacji nie wiąże się z tworzeniem oprogramowania. Tester manualny porównuje funkcjonalności aplikacji z wymaganiami i zgłasza błędy programistom. Z tego powodu organ skarbowy uznał, że podatnik może skorzystać ze stawki 8,5% ryczałtu, ponieważ prowadzi działalność niezwiązaną z doradztwem w zakresie oprogramowania,

"W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wskazała Pani, że świadczy usługi sklasyfikowane wg kodu PKWiU 62.02.30, które obejmują przeprowadzanie manualnych testów aplikacji (testowanie oprogramowania). Rezultatem Pani pracy jest przetestowanie funkcjonalności, która powinna działać zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wskazany zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, modyfikacją oprogramowania, ani też doradztwem w zakresie oprogramowania. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 62.02.30.0 i - jak wynika z wniosku - niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją organu skarbowego, podatnik jako tester manualny oprogramowania może skorzystać ze stawki 8,5% ryczałtu. Dla podatnika oznacza to niższy podatek od dochodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.79.2023.2.NC