Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które klasyfikuje się pod symbol PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą złożył pytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dotyczące opodatkowania przychodów ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta z branży IT. Podatnik podpisał umowę o współpracy, na podstawie której świadczy usługi sprzedażowe, pozyskiwania nowych klientów oraz obsługi klientów kontrahenta. Przychody te klasyfikują się pod symbol PKWiU 74.90.12.0. Wnioskodawca wystawia faktury VAT za te usługi. Przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podatnik złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie. Przychody nie przekraczają również kwoty 2 000 000 euro, co wyklucza zastosowanie wyłączeń z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również wyłączeń zawartych w art. 8 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zapytał: Czy przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które klasyfikuje Pan pod symbol PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", mogą być opodatkowane stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Stanowisko KIS/MF:

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Podatnika Dyrektor KIS przedstawił stanowisko, że przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które klasyfikuje się pod symbol PKWiU 74.90.12.0, mogą być opodatkowane stawką 8,5% w ramach zryczałtowanego podatku dochodowego. Organ wskazał, że opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 9a Ustawy o PIT, jest właściwe dla tych przychodów.

"Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychody z działalności usługowejsklasyfikowanej wg PKWiU:74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń",mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%,zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody osiągane z usług na rzecz kontrahenta klasyfikują się jako przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 9a Ustawy o PIT. Oznacza to, że podatnik nadal będzie mógł rozliczać przychody w ramach ryczałtu i odprowadzać odpowiednią kwotę podatku. W sprawie znajdzie zastosowanie stawka 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.149.2023.1.LS