Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że osoba prowadząca kancelarię prawną, jako płatnik (zleceniodawca), będzie zobowiązana do wystawienia zleceniobiorcy PIT-11, obejmującego dochody zleceniobiorcy (ucznia). Natomiast zleceniobiorca nie będzie musiał składać rocznego rozliczenia PIT-11 w 2024 roku, o ile osiągnięty przez niego dochód w roku podatkowym 2023 nie przekroczy kwoty 80 000 zł.

Zatrudnienie ucznia na podstawie umowy zlecenie, a obowiązki podatkowe

Wnioskodawczynią jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, tj. kancelarię prawną. W ramach prowadzonej działalności chce zatrudnić na podstawie umowy zlecenie ucznia, kontynuującego naukę w szkole ponadpodstawowej, w wieku ukończonych lat 16. Zatrudnienie rozpocznie się od września 2023 r. Dochód osiągnięty przez zleceniobiorcę w roku podatkowym 2023 nie przekroczy kwoty 80 000 zł.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jako pracodawca (płatnik) - zleceniodawca ma obowiązek wystawienia zleceniobiorcy PIT-11 obejmującego dochody zleceniobiorcy, czy zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia rozliczenia rocznego PIT-11 w roku 2024.

Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wystawienia zleceniobiorcy PIT-11

Według odpowiedzi udzielonej przez organ administracji skarbowej, jako płatnik (zleceniodawca), osoba prowadząca kancelarię prawną będzie zobowiązana do wystawienia zleceniobiorcy PIT-11 obejmującego dochody zleceniobiorcy. Natomiast zleceniobiorca nie będzie zobowiązany do złożenia rocznego rozliczenia PIT-11, jeżeli jego dochód nie przekroczy kwoty 80 000 zł.

Organ podatkowy stwierdził, że skoro w 2023 r. zatrudnionemu, na podstawie umowy zlecenie, od września tego roku zleceniobiorcy, wypłacane będzie wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wnioskodawczyni będzie miała obowiązek przekazania w 2024 r. do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 za 2023 r., w myśl art. 42 tej ustawy. Natomiast, jeżeli zatrudniony zleceniobiorca w roku podatkowym 2023 nie ukończy 26 roku życia oraz wypłacone mu wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 85 528 zł, podatniczka nie będzie miała obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek od dokonanych wypłat, ponieważ będą one objęte zwolnieniem, określonym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.316.2023.1.MD