Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) decydującym elementem w ustaleniu, czy opodatkowanie VAT dotyczy dostawy towarów, w tym nieruchomości, jest określenie, czy podmiot dokonujący tej dostawy jest uznawany za podatnika podatku VAT oraz czy prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o VAT.

Sprzedaż udziału w działce gruntu, a VAT

W dniu 22 października 2010 r. podatnik zakupił wraz ze swoim bratem 50% udziałów w działce gruntu. Zakup został dokonany ze środków pochodzących z darowizny od rodziców na własne potrzeby mieszkaniowe. Działka była niezabudowana i objęta planem miejscowym dopuszczającym zabudowę bliźniaczą. Planowano zbudować dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i podzielić teren po połowie. Jednak po zakupie okazało się, że istnieją plany rozbudowy cmentarza znajdującego się w niedalekiej odległości, co spowodowało wstrzymanie decyzji o budowie.

W 2022 roku miasto podjęło decyzję o rozbudowie cmentarza i wyznaczeniu strefy ochronnej, w wyniku czego połowa działki została wyłączona z zabudowy. Z tego powodu podatnik zlecił sprzedaż działki agencji nieruchomości. Działka nie była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę, która polega na budowie domów na sprzedaż od 2013 roku.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy planowana sprzedaż działki (½ udziału) będzie opodatkowana podatkiem VAT. Według wnioskodawcy, sprzedaż działki nie jest objęta podatkiem VAT.

KIS: brak opodatkowania sprzedaży działki

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że planowana sprzedaż udziału w działce nie podlega opodatkowaniu VAT. KIS stwierdziła, że kluczowym aspektem w określeniu, czy dostawa towarów, w tym nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), jest ustalenie, czy podmiot dokonujący dostawy ma status podatnika oraz prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Organ wskazał, że brak jest przesłanek, które wskazywałyby na profesjonalny charakter działań porównywalnych do działalności podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. Brak stałego i zorganizowanego charakteru działań oraz brak ciągłości działań w zakresie obrotu nieruchomościami przekłada się na brak spełnienia przesłanek działalności gospodarczej.

KIS podkreśliła, że zlecenie agencji nieruchomości sprzedaży działki, która była pierwotnie planowana do zabudowy, jednak z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy nie zrealizowała planów (m.in. rozbudowy cmentarza i wyłączenia części działki z zabudowy), nie stanowi działalności gospodarczej. W oceni KIS, nie występuje aktywność typowa dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.390.2023.1.MN