Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że przychody osiągane ze świadczenia usług wynajmu sprzętu bez obsługi podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%.

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest wspólnikiem spółki z o.o., a także prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: JDG). Przedmiotem JDG wnioskodawcy jest w szczególności świadczenie usług "wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych" (PKD 77.39.Z.) oraz "wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z.), z którymi związane są kody PKWiU odpowiednio: 77.39.19.0 "wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi" oraz PKWiU 77.32.10.0 "wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi". Spółka oraz JDG dysponuje maszynami i urządzeniami znajdującymi zastosowanie w pracach budowlanych, malarskich i porządkowych, takimi jak: podnośniki koszowe. Przychody osiągane przez podatnika w ramach JDG opodatkowane są w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Zdaniem wnioskodawcy, przychody z wynajmu sprzętu bez obsługi, osiągane za pośrednictwem JDG powinny być opodatkowane według stawki 8,5%.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przedstawione przez niego stanowisko jest prawidłowe.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5%

Krajowa Informacja Skarbowa podziela stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej. Przychody z działalności wynajmu sprzętu bez obsługi, sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) jako 77.32.10.0 i 77.39.19.0, podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według ww. stawki.

KIS powołała się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazując, że świadczone usługi wynajmu sprzętu bez obsługi nie są objęte wyłączeniami zastosowanymi w pkt 1-4 oraz 6-8 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe, organ podatkowy potwierdził, że ryczałt ewidencjonowany w stawce 8,5% stanowi odpowiednią formę opodatkowania dla przychodów z tego rodzaju działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.42.2023.4.KD