Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że spółka, otrzymując w drodze podwyższenia kapitału, aport działki z Miasta może, powołując się na zapisy unijne, tj. klauzulę stand still, być wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniesienie działki drogą aportu do spółki

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz zarządzania nieruchomościami. Jest to spółka kapitałowa ze 100% udziałem Miasta. W związku z rozwojem spółki w zakresie budownictwa mieszkaniowego, planowane jest wniesienie aportem działki do spółki przez Miasto w drodze podwyższenia kapitału. Aport gruntu będzie opodatkowany stawką 23% podatku od towarów i usług. Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy (art. 6 ust. 8 ww. ustawy), do zapłaty PCC w wysokości 0,5 % od wartości podstawy opodatkowania jest zobowiązana spółka z o.o., do której wniesiono aport.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy spółka otrzymując w drodze podwyższenia kapitału aport działki z Miasta powołując się na zapisy unijne, tj. klauzulę stand still może być wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Spółka może nie ponosić kosztów zapłaty PCC

Według stanowiska Dyrektora KIS, spółka może nie ponosić kosztów zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od aportu opodatkowanego VAT. Może się ona powołać na regulacje unijne, w tym klauzulę stand still. Zgodnie z zasadą stand still, transakcja wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że podwyższenie kapitału poprzez wniesienie niepieniężnego wkładu przez Miasto nie generuje obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

"Jednakże w analizowanej sytuacji ma zastosowanie tzw. zasada stand still. W świetle tej zasady, wynikającej z dyrektywy 2008/7/WE oraz poprzedzającej ją dyrektywy Rady 69/335/EWG, a także z orzecznictwa TSUE, istnieje zakaz opodatkowania przez państwo członkowskie czynności gromadzenia kapitału w spółkach kapitałowych, która była objęta podatkiem kapitałowym w dniu 1 lipca 1984 r., a następnie kiedykolwiek czynność ta została zwolniona (wyłączona) od tego podatku. Znalazło to wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyrokach NSA: z 3 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1667/12; z 9 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2546/12; z 22 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2473/12; z 23 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2643/12; z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 126/13; z 9 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1276/13; z 1 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1892/13 oraz z 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2387/13. Powyższe okoliczności prowadzą do wniosku, że jeżeli zmiana umowy spółki kapitałowej związana jest z wniesieniem aportu objętego opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (czyli z tytułu danej czynności jedna ze stron podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona) - to ma miejsce wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji stanowisko oznacza, że spółka z o.o. może uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych od aportu działki wniesionego przez Miasto. Spółka może powołać się na klauzulę stand still, która wyłącza tę transakcję z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla spółki oznacza to brak obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.148.2023.1.PB