Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że przychody z tytułu działalności gospodarczej, w ramach której samodzielnie świadczone będą usługi w zakresie handlu - kupna, a następnie odsprzedaży towarów organicznych podmiotom trzecim (PKWiU 47.00.89.0.) są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.

Możliwość zastosowania ryczałtu w stawce 3%

Wnioskodawca planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczyć będzie usługi w zakresie handlu - kupna, a następnie odsprzedaży towarów organicznych podmiotom trzecim, dla których jako właściwe wskazał grupowanie PKWiU 47.00.89.0 - (Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych). W ramach tej działalności wnioskodawca nie będzie podejmował czynności, w wyniku których dojdzie do zmiany składu fizykochemicznego odpadów, a ponadto nie dojdzie do powstania nowego wyrobu, usługa będzie polegała wyłącznie na handlu ww. towarem. Nie będzie dochodziło do przetworzenia towaru.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody z tej działalności mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów wynosi 3%

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez KIS, przychody z tytułu przedmiotowej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%. KIS powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z powyższym uregulowaniem, usługi kupna i sprzedaży odpadów organicznych, które są sklasyfikowane wg PKWiU 47.00.89.0., podlegają 3% stawce podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.275.2023.2.JPO