Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to opisana transakcja sprzedaży nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

Sprzedaż opodatkowana VAT

Pewna Spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi. Spółka zamierza nabyć nieruchomość w celu prowadzenia działalności deweloperskiej. Transakcja ma być opodatkowana VAT, a spółka chciała uzyskać informację, czy podlega również opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Transakcja jest wyłączona z opodatkowania PCC

Dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie spółki stwierdził, że planowana transakcja sprzedaży nieruchomości, w tym budowli i urządzeń budowlanych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które wyłączają z opodatkowania czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT) lub przynajmniej jedna ze stron czynności jest z tego podatku zwolniona.

Wnioskodawca, czyli spółka, podał argumenty, że sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT i nie korzysta ze zwolnienia, co oznacza, że nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ zgodził się z tym stanowiskiem i potwierdził, że planowana transakcja jest wyłączona z opodatkowania PCC.

"A zatem, skoro omawiana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona w związku z zamiarem złożenia przez Zainteresowanych oświadczenia o rezygnacji z prawa do zwolnienia, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego na Kupującym - Zainteresowanym będącym stroną postępowania nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał informację, że planowana transakcja sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że spółka nie będzie musiała uiścić PCC w związku z tą transakcją. Interpretacja jest oparta na przepisach Ustawy o PCC oraz Ustawy o VAT. Jeśli sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT, to nie będzie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.142.2023.2.DR