Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z zakupem na współwłasność innego lokalu mieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa, a nabycie wspólnego mieszkania

Wnioskodawca zgodnie z treścią testamentu otrzymał lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. Wnioskodawca w stosunku do zmarłej znajdował się w III grupie podatkowej. Wnioskodawca spełnił warunki do zastosowania ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, o czym świadczy przyznanie mu ulgi przez Sąd Rejonowy i wydanie odpowiedniej decyzji.

Obecnie wnioskodawca planuje zakupić mieszkanie wraz z partnerką. Oboje mieliby być współwłaścicielami nieruchomości. W związku z tym, podatnik skierował do Dyrektora KIS pytanie: Czy Wnioskodawcy będzie bez zmian przysługiwać przyznane prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn opisanej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dotyczące przedmiotu spadku (nabytego ww. testamentem), w sytuacji przyszłego zakupu lokalu mieszkalnego na współwłasność z partnerką?

Współwłasność nie jest przeszkodą

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS potwierdził, że nadal będzie mu przysługiwało prawo do korzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, nawet w przypadku przyszłego zakupu lokalu mieszkalnego na współwłasność z partnerką.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jednym z warunków korzystania z ulgi jest to, aby osoba korzystająca z ulgi nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub aby nie przeniosła własności takiego budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w określonym terminie. W przypadku Wnioskodawcy, który planuje nabyć lokal mieszkalny na współwłasność z partnerką, spełnienie tego warunku nie będzie stanowiło przeszkody do dalszego korzystania z ulgi mieszkaniowej. W przepisie mowa jest o własności, nie zaś o współwłasności.

"Jak wynika z przywołanych przepisów wyłączenie zastosowania ulgi z art. 16 cytowanej ustawy odnosi się tylko do osób, które na moment nabycia są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zatem, przepis ten nie dotyczy osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków, a tym bardziej osób które dopiero po nabyciu substancji mieszkaniowej objętej ww. ulgą zamierzają zakupić lokal mieszkalny na współwłasność. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że nabycie przez Pana innego lokalu mieszkalnego na współwłasność wraz ze swoją partnerką nie spowoduje po Pana stronie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej przyznanej do lokalu nabytego w spadku po zmarłej Pani J. - przyjmując za Panem, że wszystkie pozostałe warunki zawarte w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn są spełnione." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, Wnioskodawcy będzie nadal przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego na współwłasność z partnerką. Okoliczność posiadania współwłasności innego lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi, ponieważ przepis art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn odnosi się jedynie do właściciela, nie współwłaściciela. Interpretacja ta ma znaczenie dla Wnioskodawcy, który może bez obaw nabyć Nabyte Mieszkanie na współwłasność z partnerką, jednocześnie utrzymując prawo do ulgi mieszkaniowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.110.2023.1.BD