Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą skutecznego zawiadomienia organu podatkowego o wyborze formy zryczałtowanego opodatkowania. Zgodnie z interpretacją KIS, złożenie stosownego oświadczenia, w wymienionym w przepisach terminie jest warunkiem koniecznym dla możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przelew podatkowy a oświadczenie o zmianie formy opodatkowania

Przedsiębiorca, świadcząc usługi informatyczne zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu wydania interpretacji podatkowej. Podatnik do końca 2021 r. rozliczał dochody na podstawie podatku liniowego. Od początku 2022 r. zdecydował się na zmianę formy opodatkowania na zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy złożenie dyspozycji przelewu płatności podatku (tzw. przelew podatkowy), która zawiera wskazanie osoby podatnika, NIP, nr mikrorachunku podatkowego, oznaczenie typu płatności (PIT-28 - zryczałtowanego podatku dochodowego), który to przelew skierowany jest do organu podatkowego, może być uznane za złożenie oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania dla przychodów z działalności gospodarczej.

Stanowisko KIS

KIS wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, wybór formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego w określonym terminie. Oświadczenie to jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o zastosowaniu określonej formy opodatkowania dla danego roku podatkowego.

Interpretacja KIS wskazuje na to, że w przypadku braku złożenia wymaganego oświadczenia, podatnik zostaje automatycznie poddany standardowemu opodatkowaniu według ogólnych zasad, jak określone są w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli skali podatkowej.

Podsumowując, w przedstawionej we wniosku sytuacji podatnik nie wybrał prawidłowo formy opodatkowania, a złożenie dyspozycji przelewu podatku nie może być uznane za skuteczne zawiadomienie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.369.2023.2.HJ