Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że sprzedaż kruszarek lub przesiewaczy nie stanowi działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, pozbawiającej prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż kruszarek i przesiewaczy, a forma opodatkowania

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z). Od stycznia 2023 roku rozlicza się z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nabył maszyny, tj. kruszarki i przesiewacze, które zewidencjonował, jako towary handlowe z przeznaczeniem do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Sprzęty nie stanowią środków trwałych przedsiębiorstwa. Podatnik zamierza sprzedać wspomniane kruszarki oraz przesiewacze na własny rachunek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoba zainteresowana skierowała do organu podatkowego pytania dotyczące swojej działalności. Wnioskodawcy chodziło o to, czy sprzedaż posiadanych maszyn może być traktowana jako handel częściami do pojazdów mechanicznych i czy to wyklucza opodatkowanie ryczałtem. Pytanie dotyczyło również ewentualnych przyszłych zakupów podobnych maszyn i odsprzedaży ich w niezmienionym stanie oraz konsekwencji podatkowych z tym związanych.

Możliwość rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca będzie mógł prowadzić sprzedaż przedmiotowych maszyn, a także maszyn tożsamych (niestanowiących elementów pojazdów mechanicznych), z jednoczesną możliwością rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podkreślił, że planowany przez wnioskodawcę handel przedmiotowymi maszynami nie stanowi działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotowe towary nie są przeznaczone wyłącznie lub głównie do pojazdów mechanicznych. Organ administracji skarbowej uznał, że maszyny te nie spełniają definicji części lub akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ponieważ są samodzielnymi maszynami, które nie służą do przemieszczania się.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.262.2023.2.AW