Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wypłacone w ramach zawartej ugody sądowej odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej na skutek katastrofy budowlanej, stanowią przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, korzystający ze zwolnienia podatkowego.

Świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby w katastrofie budowlanej, a PIT

Wnioskodawczyni zawarła ugodę, która została zatwierdzona przez sąd. W ramach ugody otrzymała odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej na skutek katastrofy budowlanej. Ugoda została zawarta w trybie art. 18315§ 1 kodeksu postępowania cywilnego, tzn. ugoda została zawarta przed mediatorem, a następnie została zatwierdzona przez sąd. Prawo do przyznania świadczeń w ramach zawartej ugody wynikało z przepisów prawa, a konkretnie z art. 446 § 3 i art. 448 k.c. Wysokość i zasady ustalania przyznanych świadczeń wynikały z zawartej ugody.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłacona kwota tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w zw. ze stratą osoby bliskiej w katastrofie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

KIS: świadczenia z tytułu utraty osoby bliskiej na skutek katastrofy budowlanej są zwolnione z PIT

Dyrektor KIS stwierdził, że wypłacone w ramach zawartej ugody sądowej odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej na skutek katastrofy budowlanej na podstawie art. 446 § 3 i art. 448 k.c., stanowią przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, korzystający ze zwolnienia uregulowanego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy.

Organ podatkowywskazał, że przedmiotowe świadczenia można zaliczyć do kategorii "inne odszkodowania lub zadośćuczynienia" otrzymane na podstawie ugody sądowej, a nie będące odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem otrzymanym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również dotyczącym korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wobec powyższego organ uznał, że świadczenia ww. podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.107.2023.3.ŁS