Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że osiągane przez podatnika przychody z tytułu świadczonych usług tj. "Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych" niebędące usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kwalifikacja doradztwa i zarządzania w obszarze marketingu internetowego

Wnioskodawca, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, planuje rozszerzyć zakres swojej działalności na usługi związane z doradztwem i zarządzaniem w obszarze marketingu internetowego. W tym celu chce świadczyć usługi związane z koordynacją i nadzorem projektów marketingowych, zarządzaniem projektami oraz dostarczaniem różnych usług związanych z zarządzaniem projektami.

W związku z powyższym, wnioskodawca zadał pytanie do organu podatkowego, czy planowane przez niego usługi kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik twierdzi, że jego usługi nie mieszczą się w kategoriach doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, które podlegają wyższej stawce opodatkowania, oraz że nie ma obowiązku podatkowego poza terytorium Polski.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Stwierdził, że zakres usług, jakie wnioskodawca planuje świadczyć w ramach swojej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Organ podkreślił, że przewidziane przez wnioskodawcę czynności nie podlegają klasyfikacji jako doradztwo związane z zarządzaniem, które podlegałoby wyższej stawce podatku. W oparciu o to stanowisko, wnioskodawca będzie musiał opłacać podatek wg wyższej stawki tylko wtedy, gdyby charakter świadczonych przez niego usług zmieni się w sposób, który podlegałby tej klasyfikacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.272.2023.1.PS