Dyrektor KIS stwierdził, że nabycie nieruchomości od siostry i cioci, tytułem działu spadku bez spłat i dopłat, nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nabycie nieruchomości w drodze działu spadku

Podatnik, który nabył udział w nieruchomości lokalowej po swojej ciotce i siostrze, zwrócił się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy ma obowiązek zapłacić podatek od wartości tego udziału.

Podatnik nabył spadek po swoim dziadku w 1/6 części oraz po babci w 1/4 części. W skład spadku wchodziła nieruchomość lokalowa, która po podziale majątku wspólnego przeszła na podatnika wyłączną własność.

Podatnik nabył również udział w tej nieruchomości od swojej ciotki w 1/2 części oraz od swojej siostry w 1/4 części.

Podział majątku wspólnego i dział spadku został dokonany na skutek zgodnego wniosku stron i bez spłat ani dopłat.

Podatnik zadał pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji ciąży na Pani obowiązek zapłaty podatku liczonego od udziału w mieszkaniu, który nabyła Pani od ciotki? Wskazał, że należy zapłacić podatek od wartości udziału w nieruchomości lokalowej, należącego do ciotki, ponieważ skutkiem postanowienia Sądu o dziale spadku i podziale majątku wspólnego należącego do spadkobiorców jest likwidacja stosunku współwłasności, co podpada pod normę określoną w art. 16 (winno być: 6) ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z kolei obowiązek podatkowy w związku z nabyciem udziału wynoszącego 1/4 części od siostry nie ciąży na podatniku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko KIS lub MF

Dyrektor KIS wydał decyzję inną, niż stanowisko Wnioskodawcy. Jego zdaniem nabycie od siostry i cioci tytułem działu spadku bez spłat i dopłat nie spowodowało powstania stronie obowiązku podatkowego, wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

"Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie, należy stwierdzić, iż przedmiotem podziału jest de facto majątek, który wchodził w skład masy spadkowej. W wyniku tego podziału nabyła Pani nieodpłatnie mienie o wartości wyższej niż faktycznie nabyła w drodze spadku. Nabycie to nastąpiło kosztem zmniejszenia majątku ciotki i siostry. W efekcie zatem przysporzenie w Pani majątku nastąpiło w opisanej sytuacji w wyniku nieodpłatnego działu spadku a nie zniesienia współwłasności. To, że do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 1035 Kodeksu cywilnego) a zatem i przepisy regulujące zniesienie współwłasności nie oznacza, że nabycie tytułem działu spadku jest tym samym co nabycie tytułem zniesienia współwłasności. Dział spadku i zniesienie współwłasności to dwie oddzielne instytucje wymienione w Kodeksie cywilnym. Nabycie tytułem działu spadku jako dokonane na podstawie czynności, która nie jest wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem nabycie (od siostry i cioci) tytułem działu spadku bez spłat i dopłat nie spowodowało powstania po Pani stronie obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do takie nabycia nie mają bowiem zastosowania żadne uregulowania zawarte w tej ustawie (również te dotyczące zwolnienia z opodatkowania)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organów administracji skarbowej, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku od wartości udziału w nieruchomości lokalowej, który nabył od swojej ciotki i babci.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.7.2023.3.JKU