Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli celem czynności cywilnoprawnych (wniesienia wkładu pieniężnego powodującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki) jest pozyskanie środków na inwestycję związaną z modernizacją Bloku Operacyjnego oraz towarzyszącej mu infrastruktury, co zabezpieczy działalność statutową jednostki, to czynność taka objęta jest wyłączeniem podatkowym, przewidzianym w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż spełniony jest przewidziany w ustawie warunek dla zastosowania tego wyłączenia - będzie to czynność w sprawach zdrowia.

Inwestycja związana z modernizacją Bloku Operacyjnego

Wnioskodawca, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w sektorze opieki zdrowotnej, złożył zapytanie do Dyrektora KIS w sprawie konieczności złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Spółka w ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne, głównie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Kapitał zostanie przeznaczony na inwestycję związaną z modernizacją Bloku Operacyjnego Wnioskodawcy oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Pytanie brzmiało: Czy należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i uiścić PCC z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?

Wnioskodawca argumentował, że działalność szpitala jest związana z opieką zdrowotną, dlatego również podwyższenie kapitału zakładowego, które jest niezbędne dla funkcjonowania szpitala, powinno być zwolnione z PCC. Wnioskodawca powołał się na przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, aby poprzeć swoje stanowisko.

Brak obowiązku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Dyrektor KIS stwierdził, że przy tej transakcji nie należy składać deklaracji PCC-3 ani wpłacać podatku do urzędu skarbowego.

"Z uwagi na powyższe, przedmiotowa czynność podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c., o ile środki z dokapitalizowania istotnie zostały wydatkowane na cele zdrowia. Jak wskazano wyżej, przepis art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c., dla wyłączenia od opodatkowania nie wymaga się jednak bezpośredniości w realizacji tego celu.

Warto również wskazać, że w wyroku z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 419/17, Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że czynnością cywilnoprawną wyłączoną spod opodatkowania może być każda z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 u.p.c.c., jeżeli została dokonana w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. To zastrzeżenie wskazuje jednocześnie kierunek wykładni art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c. Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu nie polegają bowiem wprost na prowadzeniu działalności naukowej, nauczaniu czy zachowaniu lub poprawie zdrowia. Cel ich dokonania musi jednak pozostawać w związku z tego rodzaju działalnością. Związek taki będzie istniał wówczas, gdy dokonanie tych czynności umożliwi lub jest warunkiem prowadzenia działalności umożliwiającej rozwój nauki, działanie placówek naukowych, nauczanie, działania oświatowe czy działanie w celu zachowania zdrowia i życia lub poprawy stanu zdrowia. Jak wskazano wyżej, przepis art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c, dla wyłączenia od opodatkowania nie wymaga jednak bezpośredniości w realizacji tego celu. Jak zostało wyżej wskazane Modernizacja Bloku Operacyjnego zabezpieczy działalność statutową jednostki. Realizacja Modernizacji Bloku Operacyjnego wpłynie na jakość i dostępność świadczonych w Spółce usług medycznych oraz pozwoli na dostosowanie bloku operacyjnego do wymogów wynikających z przepisów prawa. W takiej sytuacji w ocenie Wnioskodawcy nie należy składać deklaracji PCC-3 ani wpłacać podatku do urzędu skarbowego." - wskazał organ.

Podsumowanie

Organ administracji skarbowej stwierdził, że podwyższenie kapitału zakładowego będzie traktowane jako zwolnione z PCC. Wynika to z faktu, że działanie będzie w zakresie spraw zdrowia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.246.2020.11.MM