Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy, przy założeniu innego zakresu wykonywanych obowiązków, może przychody osiągane z działalności gospodarczej opodatkowywać podatkiem liniowym.

Działalność gospodarcza lekarza, a podatek liniowy

Wnioskodawczyni jest lekarzem. W związku z uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii jest zatrudniona od grudnia 2021 r., jako lekarz w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zainteresowana zawarła ze szpitalem (obecnym pracodawcą) umowę na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę ma miejsce na oddziale "D", natomiast usługi obejmujące zakres kontraktu podatniczka świadczy na oddziałach (…). Zakres wykonywanych w ramach umowy o pracę działań nie jest tożsamy z działalnością wykonywaną w zakresie podpisanego kontraktu. W ramach umowy o pracę działania nadzorowane są przez ordynatora oddziału oraz nie polegają tylko na działalności medycznej (obejmują działania administracyjne związane z poprawnym funkcjonowaniem oddziału). Dodatkowo w ramach wykonywania umowy o pracę wnioskodawczyni zobligowana jest do nadzorowania pod kątem medycznym młodszych lekarzy. Natomiast, na podstawie podpisanego kontraktu skupia się jedynie na świadczeniach medycznych dla pacjentów świadczonych oddziałów.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego, czy w związku z opisanym stanem faktycznym może przychody osiągane z działalności gospodarczej opodatkowywać podatkiem liniowym.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%

Dyrektor KIS stwierdził, że w związku z opisanym stanem faktycznym, gdzie podatniczka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz wykonuje działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy, przy założeniu innego zakresu wykonywanych przez nią obowiązków, to w 2023 r. może przychody osiągane z działalności gospodarczej opodatkowywać podatkiem liniowym, tj. w sposób wskazany wart.30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ zauważył, że zakres czynności świadczonych z tytułu umowy o pracę wskazany w opisie sprawy jest zdecydowanie szerszy niż ten wynikający z podpisanego kontraktu. Na tej podstawie uznał więc, że świadczone przez podatniczkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi na rzecz szpitala nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje ona na podstawie umowy o pracę z tym szpitalem. Z uwagi na to, nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe jest więc opodatkowanie osiąganych przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.862.2.2022.IM