Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro nabycie wierzytelności wymagalnych, wierzytelności niewymagalnych oraz wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej jako "wierzytelności trudnych" nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to umowa sprzedaży dotycząca ww. wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa sprzedaży wierzytelności, a PCC

Osoba składająca zapytanie prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest zainteresowana nabywaniem wierzytelności od osób fizycznych, które są wierzycielami wobec kredytodawców/pożyczkodawców. Wierzytelności te wynikają z ustawy o kredycie konsumenckim i obejmują roszczenia dotyczące zwrotu odsetek, kosztów kredytu oraz kosztów zastępstwa procesowego. Czynnością, którą chce przeprowadzać, jest cesja wierzytelności, polegająca na odpłatnym zbyciu wierzytelności przez cedenta na rzecz spółki. Cenę zakupu wierzytelności ustala się w drodze negocjacji, przy czym cena ta zawsze jest niższa od wartości nominalnej wierzytelności. Spółka planuje egzekwować zakupione wierzytelności bezpośrednio od kredytodawców lub na drodze postępowania sądowego.

Wnioskodawca zadał pytanie: Czy z tytułu cesji wierzytelności (umowy sprzedaży wierzytelności) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od ceny zakupu wierzytelności?

Podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 1%

Według Dyrektora KIS, z tytułu cesji wierzytelności (umowy sprzedaży wierzytelności) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od ceny zakupu wierzytelności. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności i spoczywa na kupującym.

Przelew wierzytelności jest umową między wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem), która nie wymaga udziału ani zgody dłużnika. Umowa przelewu prowadzi do translatywnego nabycia prawa podmiotowego przez cesjonariusza. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży i zamiany nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych, natomiast nie wyłącza opodatkowania czynności związanych z cesją wierzytelności.

Opisana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie jest to czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług ani u cedenta, ani u cesjonariusza.

"Reasumując, należy wskazać, że skoro nabycie wierzytelności wymagalnych, wierzytelności niewymagalnych oraz wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej jako "wierzytelności trudnych" nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to umowa sprzedaży dotycząca ww. wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, na Państwu jako kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wynosił 1% podstawy opodatkowania." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, z tytułu cesji wierzytelności należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od ceny zakupu wierzytelności. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności i spoczywa na kupującym.

Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, który będzie musiał uwzględnić obowiązek podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie wierzytelności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.148.2023.5.MD