Dyrektor KIS potwierdził, że spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie zobligowana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy udziałowcom będącym jednostkami samorządu terytorialnego (Gminom i Miastom)

Wypłata dywidendy dla aktualnych wspólników spółki

Spółka z o.o. podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. Zgodnie z uchwałą, zysk netto za ten okres, powiększony o pewną kwotę, zgromadzoną na kapitale zapasowym, ma być przeznaczony na wypłatę dywidendy dla aktualnych wspólników spółki.

Udziałowcami spółki są Gminy oraz Miasta, które są jednostkami samorządu terytorialnego.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Spółka powinna naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od dywidendy (od kwoty (…) zł) czy całą kwotę przekazać Wspólnikom proporcjonalnie do udziałów? Spółka uważa, że przed wypłatą dywidendy nie powinna naliczać i odprowadzać podatku dochodowego od osób prawnych, a cała kwota powinna zostać wypłacona proporcjonalnie do udziałów dla wspólników.

Brak CIT od dywidendy

Według interpretacji Dyrektora KIS, spółka nie powinna naliczać i odprowadzać podatku dochodowego od dywidendy.

"Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że ponieważ majątkiem Gmin i Miast (jednostek samorządu terytorialnego) są udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskane przez Gminy i Miasta dochody z tytułu dywidendy będą stanowić dochód z ich majątku, który będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. W związku z powyższym zwolnieniem Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie zobligowana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy udziałowcom będącym jednostkami samorządu terytorialnego (Gminom i Miastom)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że spółka nie ma obowiązku naliczać, ani odprowadzać podatku dochodowego od dywidendy przed jej wypłatą. Jest to interpretacja korzystna dla spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.299.2023.1.AKu