Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że przychód otrzymany przez spółkę w związku z likwidacją uczelni, której jest fundatorem, nie będzie kwalifikował się do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Wypłata środków w związku z likwidacją uczelni, a CIT

Wnioskodawczynią jest spółka z o.o., która jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczelnia, której jest fundatorem, znajduje się obecnie w procesie likwidacji. W 2021 roku uczelnia sprzedała nieruchomość, która wcześniej była wykorzystywana do celów edukacyjnych. Ze względu na brak prowadzenia działalności dydaktycznej w 2021 roku, dochód z tej sprzedaży nie został przeznaczony na cele statutowe związane z edukacją. Powyższe skutkowało koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Likwidacja uczelni może nastąpić dopiero po decyzji Ministra ds. szkolnictwa wyższego. Wnioskodawczyni planuje wypłatę środków z uczelni przed jej likwidacją zgodnie z § 42 ust. 8 statutu uczelni: "majątek likwidowanej uczelni, po zaspokojeniu wierzytelności, pozostaje własnością założyciela". Spółka stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym dochód wypłacony przez uczelnię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej stanowisko jest prawidłowe.

KIS: przychód podlega opodatkowaniu w wysokości 19%

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Dyrektor KIS stwierdził, że przychód otrzymany przez spółkę w związku z likwidacją uczelni, nie będzie kwalifikował się do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Przychód ten na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podlega opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Organ podatkowy zaznaczył, że do przychodu otrzymanego przez wnioskodawczynię w związku z likwidacją uczelni nie znajdzie zastosowania zwolnienie uregulowane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Organ podkreślił, że ww. uregulowanie stanowi wprost, że zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ww. ustawy, jeżeli spełnione są łącznie warunki, o których mowa w tym przepisie. Wskazany przepis art. 22 ust. 4 ustawy o CIT nie dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu otrzymania majątku likwidowanej osoby prawnej określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy. Z treści art. 22 ust. 4 ww. ustawy wynika jednoznacznie, że ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać wyłącznie przychody wskazane w art. 7b ust. 1 lit. a), f) oraz j) ustawy o CIT. W wyniku interpretacji organu podatkowego wnioskodawca nie ma prawa do zwolnienia z opodatkowania CIT w związku z otrzymaniem majątku uczelni po jej likwidacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.325.2023.1.DP