Według Krajowej Informacji Podatkowej (KIS) kwota otrzymana przez wnioskodawcę w wyniku ugody z bankiem, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia, nie stanowi przychodu podatkowego.

Ugoda z bankiem, a podatek PIT

Wnioskodawca zawarł umowę kredytu mieszkaniowego z bankiem. Kredyt był denominowany w CHF, ale udzielony w złotych. W związku z informacją o klauzulach niedozwolonych w umowie, wnioskodawca postanowił sprzedać nieruchomość objętą kredytem i spłacić go w całości w 2017 roku. W 2023 roku mężczyzna podpisał ugodę z bankiem, która miała na celu polubowne rozwiązanie sporu. Ustalono w niej zmianę waluty, wysokości i zasad spłaty wierzytelności kredytowej. Bank zobowiązał się do zwrotu nadpłaconego kapitału na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Ugodą nie została wskazana podstawa otrzymania kwoty zwrotu, a jedynie stwierdzono, że zostanie ona otrzymana. Kredyt został zabezpieczony hipoteką kaucyjną na sprzedanej nieruchomości, a uzyskana kwota została przeznaczona na spłatę kredytu. Wnioskodawca nie skorzystał z zaniechania poboru podatku od umorzonej wierzytelności. Sąd umorzył postępowanie w sprawie zawarcia ugody oraz zniósł koszty postępowania. Bank dokonał zwrotu nienależnie pobranej kwoty z tytułu klauzul abuzywnych, co nie przynosi dodatkowej korzyści, lecz prowadzi do zgodnych z prawem rozliczeń.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy w związku z zawarciem z bankiem ugody otrzymana kwota stanowić będzie przychód. Wnioskodawca uważa, że nie istnieje obowiązek zapłaty podatku PIT.

KIS: zwrot nienależnie pobranego świadczenia nie stanowi przychodu

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego otrzymana przez wnioskodawcę kwota w złotych w wyniku zawarcia ugody z bankiem nie powinna stanowić przychodu. KIS wyjaśniła, że przychodami są pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, które zostały otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym.

Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku, gdy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części, wówczas kredytobiorca osiąga przychód podatkowy, ponieważ jest to przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym. Jednakże, w sytuacji zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, nie zachodzi ten sam mechanizm podatkowy, a zwrot taki nie jest uznawany za przychód podlegający opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.607.2023.2.MN