Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że świadczenie cedenta na podstawie umowy przyrzeczonej cesji nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z tego, że czynności cywilnoprawne, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT, nie podlegają opodatkowaniu PCC.

Cesja praw z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, a PCC

Zainteresowanymi w sprawie są spółka X z o.o. (dalej: "Cesjonariusz") oraz spółka Y z o.o. (dalej: "Cedent"). Zarówno cesjonariusz, jak i cedent są zarejestrowani na potrzeby podatku od towarów i usług, jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Strony zawarły przedwstępną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której sprzedający i cedent zobowiązali się do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności części nieruchomości wydzielonej z działki. Cesjonariusz planuje zrealizować na nieruchomości inwestycję polegającą na budowie centrum przemysłowo-magazynowo-handlowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Zdaniem zainteresowanych świadczenie cedenta na podstawie umowy przyrzeczonej cesji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Strony stoją na stanowisku, że ww. świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i w rezultacie będzie wyłączone w całości z opodatkowania PCC.

KIS: świadczenie cedenta nie podlega opodatkowaniu PCC

KIS potwierdziło stanowisko złożone przez strony, że świadczenie cedenta na podstawie umowy przyrzeczonej cesji nie podlega opodatkowaniu PCC. W odpowiedzi na pytanie, KIS powołało się na przepis art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, że czynności cywilnoprawne opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe, w przypadku świadczenia cedenta na podstawie umowy przyrzeczonej cesji, które jest objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, nie ma konieczności opodatkowania go również podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.204.2023.2.MD