Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychód z odpłatnego zbycia udziałów powstaje w momencie przeniesienia własności udziałów na nabywcę, dlatego wnioskodawca musi wykazać całą kwotę przychodu w zeznaniach podatkowych za 2023 rok, opodatkowaną 19% podatkiem dochodowym, pomimo że otrzymał tylko część tej kwoty w momencie zawarcia umowy.

Sprzedaż udziałów w transakcji międzynarodowej

Wnioskodawcą jest rezydent podatkowy w Polsce, posiadający udziały w niemieckiej spółce, która jest rezydentem podatkowym Niemiec. Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży udziałów na rzecz amerykańskiej spółki. Umowa przewiduje przeniesienie własności udziałów na nabywcę po spełnieniu określonych warunków, w tym złożeniu oświadczenia przez współzałożycieli spółki, braku postępowania publicznego wobec spółki i zapłacie ceny przez nabywcę. W momencie przeniesienia własności udziałów wnioskodawca otrzymał pierwszą część ceny, a pozostałe części są uzależnione od osiągnięcia określonych celów przez spółkę.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy w ramach transakcji opisanej w stanie faktycznym, za przychód podlegający opodatkowaniu w 2023 r. należy potraktować 25% ceny sprzedaży udziałów w spółce, określonej w umowie, które otrzymane zostały po przeniesieniu własności udziałów. Zdaniem wnioskodawcy, należy w ramach transakcji za przychód podlegający opodatkowaniu w 2023 r. potraktować 25% ceny sprzedaży udziałów w spółce

KIS: przychód ze zbycia udziałów opodatkowany przy przeniesieniu własności

KIS uznała, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Organ stwierdził, że wnioskodawca musi wykazać całą kwotę przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce niemieckiej w zeznaniach podatkowych za 2023 rok, opodatkowaną 19% podatkiem dochodowym, pomimo że otrzymał jedynie część tej kwoty w momencie przeniesienia własności udziałów. Organ podatkowy podkreślił, że przychód z odpłatnego zbycia udziałów powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów, zgodnie z art. 17 ust. 1ab ustawy PIT. Oznacza to, że przychód jest uznawany w chwili, gdy nabywca staje się właścicielem udziałów.

Wartość przychodu z odpłatnego zbycia udziałów ustala się na podstawie umowy sprzedaży, która określa cenę sprzedaży. Nawet jeśli płatność jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków lub osiągnięcia celów przez spółkę, całkowita kwota ceny sprzedaży jest znana w chwili zawarcia umowy. Dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Podatek ten jest obliczany na podstawie różnicy między całkowitą kwotą ceny sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu, zgodnie z art. 30b ustawy PIT.

KIS stwierdziła, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o., przychód podatkowy powinien zostać uznany za dochód w momencie przeniesienia własności udziałów na nabywcę, czyli 9 stycznia 2023 r. Przychód ten stanowi 100% ceny sprzedaży określonej w umowie, nawet jeśli płatność jest uzależniona od spełnienia przyszłych warunków przez spółkę. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% będzie należał się od tego przychodu, a podatnik powinien rozliczyć go w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2023 do końca kwietnia 2024 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.36.2023.4.MG