Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku planowanej sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem w trakcie budowy, podatnik będzie opodatkowany stawką 10% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zbycie nieukończonej nieruchomości, a opodatkowanie

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2019 roku zakupił dwie niezabudowane nieruchomości i rozpoczął budowę budynku mieszkalnego na jednej z nich. Druga nieruchomość nie jest użytkowana. Wnioskodawca planuje zbyć obie nieruchomości w 2024 roku. W 2024 roku zamierza również dokonać zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS, czy przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości, gdy na jednej z nich nie zakończono budowy budynku mieszkalnego, mogą być opodatkowane jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%. Wnioskodawca uważa, że osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

KIS: ryczałt 10% od sprzedaży nieruchomości w budowie

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ wskazał, że w kontekście planowanej sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem, który jest w trakcie budowy i nie jest przeznaczony do użytku własnego, przedsiębiorca będzie opodatkowany według stawki 10% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie 5,5%, co wynika z faktu, że nie chodzi o świadczenie usług budowlanych na rzecz innego podmiotu, natomiast o zbycie nieruchomości.

KIS stwierdziła, że przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W konkretnej sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, przepis art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje stawkę 5,5% od przychodów. Organ zaznaczył, że istnieje istotne rozróżnienie między świadczeniem usług budowlanych na zlecenie innego podmiotu a budową obiektów na własny użytek. W kontekście opodatkowania, świadczenie usług budowlanych na rzecz innych podmiotów jest uważane za działalność gospodarczą i podlega stawce 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podatkowy podkreślił, że jeśli przedsiębiorca buduje obiekt na własny użytek, a następnie zamierza go sprzedać, nie jest to traktowane jako świadczenie usług na rzecz innego podmiotu, lecz jako zbycie nieruchomości wraz z budynkiem. W takim przypadku zastosowanie ma stawka 10% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.447.2023.2.MM