Dyrektor KIS potwierdził, że kucharz, odpowiedzialny za przygotowywanie posiłków na podstawie zamówień i korzystający z narzędzi dostarczanych przez kontrahentów może wybrać formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i ma prawo do stosowania stawki 3% ryczałtu.

Stawka ryczałtu dla kucharza

Osoba fizyczna, będąca kucharzem i świadcząca usługi gastronomiczne na rzecz kontrahentów, jako ich podwykonawca, zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym opodatkowania jej działalności.

Zgodnie z umowami zawartymi z kontrahentami, kucharz jest odpowiedzialny za przygotowywanie posiłków na podstawie zamówień oraz korzysta z narzędzi i produktów dostarczanych przez kontrahentów. Otrzymane posiłki są następnie sprzedawane przez kontrahentów ich docelowym klientom.

Kucharz wybrał formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chciał potwierdzić, czy stosuje właściwą stawkę podatku. W związku z tym, zadał pytanie: Czy słusznie stosuje Pan stawkę 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykonując czynności jako podwykonawca?

3% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor KIS potwierdził, że osoba fizyczna, wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przygotowywaniu posiłków na rzecz kontrahentów, ma prawo do stosowania stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, taka działalność gastronomiczna kwalifikuje się do opodatkowania w ramach ryczałtu. Ponadto, nie występują żadne negatywne przesłanki, które wyłączyłyby możliwość zastosowania podatku ryczałtowego.

"Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy będącej przedmiotem wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Pana ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 56.29.19.0 - "Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę", mogą być opodatkowane przez Pana 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji organu podatkowego wynika, że osoba fizyczna, świadcząca usługi gastronomiczne na rzecz kontrahentów jako podwykonawca, ma prawo do stosowania stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Działalność gastronomiczna, polegająca na przygotowywaniu posiłków na podstawie zamówień i sprzedaży ich przez kontrahentów, kwalifikuje się do opodatkowania w ramach ryczałtu. W przypadku braku negatywnych przesłanek, podatnik może kontynuować stosowanie ryczałtu jako formy opodatkowania swojej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.395.2023.2.HJ