Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca nie powinien złożyć korekty zeznania podatkowego za zmarłą mamę. To urząd skarbowy powinien sam tego dokonać i rozliczyć zmarłą mamę.

Zeznanie podatkowe za zmarłą mamę

Wnioskodawca otrzymał postanowienie sądu, stwierdzające nabycie spadku po zmarłej matce w maju 2023 r. W czerwcu 2023 r. odebrał to postanowienie osobiście z Sądu Rejonowego. Dodatkowo, w czerwcu 2023 r. na portalu sądowym Sądu Rejonowego zostało umieszczone zlecenie opłaty związanej z wpisem prawomocnego orzeczenia do Rejestru Spadkowego.

Wnioskodawca opiekował się swoją matką od 2014 r. i zamieszkiwał z nią na stałe. W 2022 r. jego mama poniosła wydatki na IKZE i darowizny na cele charytatywne.

Podatnik zadał pytanie: Czy może złożyć Pan zeznanie podatkowe (ewentualnie korektę zeznania podatkowego) za swoją zmarłą mamę, by uzyskać nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Urząd skarbowy powinien sam przeprowadzić rozliczenie zmarłej

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, Wnioskodawca nie może złożyć zeznania podatkowego ani korekty zeznania za swoją zmarłą matkę w celu uzyskania nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamiast tego, urząd skarbowy powinien sam przeprowadzić rozliczenie zmarłej matki.

Jedyne co wskazał organ: "Uwzględniając powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro Pana mama w 2022 r. poniosła wydatki na wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz dokonane darowizny (których nie zdążyła rozliczyć w zeznaniu podatkowym, gdyż zmarła w styczniu 2023 r.), to - na podstawie przepisów art. 97, art. 98 i art. 100 Ordynacji podatkowej - może zostać wszczęte postępowanie podatkowe w stosunku do Pana będącego jedynym spadkobiercą w sprawie orzeczenia o zakresie Pana odpowiedzialności podatkowej lub uprawnień jako jej spadkobiercy."

Podsumowanie

Z interpretacji organu wynika, że podatnik nie ma prawa złożyć zeznania podatkowego za zmarłą matkę. Zamiast tego, urząd skarbowy jest odpowiedzialny za rozliczenie Pana zmarłej matki. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może ubiegać się o zwrot podatku za rok poprzedni związany z wydatkami na IKZE i darowiznami poniesionymi przez jego matkę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.315.2023.2.MM