Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, ze otrzymane odsetki z tytułu braku realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości stanowią przychód z innych źródeł i podlegają ogólnym zasadom opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odsetki z umowy ustnej, a podatek

W lipcu 2018 roku sporządzony został projekt umowy przedwstępnej sprzedaży udziału we własności połowy działki na rzecz wnioskodawcy. Umowa ta nie została jednak podpisana, ale miała obowiązywać w formie ustnej z uwagi na przyjacielskie relacje między stronami. Warunki tej umowy, w szczególności dotyczące okresu spłaty, zostały wydłużone również w formie ustnej, ze względu na różne okoliczności, w tym pandemię. Wnioskodawca dokonał kilka przelewów na rzecz sprzedającego, łącznie na kwotę 130.000 zł. Jednakże 30 listopada 2022 r. obie strony zawarły ugodę, jako że nie było możliwe osiągnięcie porozumienia w sprawie całkowitej sprzedaży działki i formalnego, notarialnego potwierdzenia tej transakcji. Ustalono, że kwota 130.000 zł, która została wcześniej przekazana, zostanie zwrócona razem z odsetkami.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale zwrócił uwagę, że zarówno projekt umowy przedwstępnej sprzedaży, jak i ugoda, zostały zawarte pomiędzy osobami fizycznymi. Mężczyzna skierował pytanie do KIS czy i w jaki sposób powinien zapłacić podatek od odsetek, które stanowią przychód. Według wnioskodawcy, należy zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek.

KIS: otrzymane odsetki są opodatkowane na zasadach ogólnych

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ uznał, że otrzymane odsetki z tytułu braku realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości są przychodem z innych źródeł, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS wyjaśniła, że w przepisach podatkowych zawarte jest sformułowanie "w szczególności", które wskazuje na to, że definicja przychodów z innych źródeł jest ogólna i obejmuje różnorodne rodzaje dochodów, nawet te, które nie są wprost wymienione w ustawie. Przychody z innych źródeł obejmują różne rodzaje świadczeń, takie jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, odsetki itp. Zasada ogólna mówi, że wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu, chyba że istnieje konkretna ulga lub zwolnienie od podatku.

W ocenie organu podatkowego w przypadku otrzymanych przez wnioskodawcę odsetek z tytułu braku realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości, nie ma konkretnej kategorii przychodu, do której można by je przyporządkować. W związku z tym kwalifikują się one jako przychód z innych źródeł zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa nie przewiduje zwolnienia od opodatkowania odsetek w przypadku braku realizacji umowy. Oznacza to, że wnioskodawca powinien dodać kwotę otrzymanych odsetek do ogólnego dochodu. Organ podkreślił, że wnioskodawca powinien skorzystać z formularza PIT-36 oraz wypełnić zeznanie podatkowe, uwzględniając odsetki jako przychód z innych źródeł.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.57.2023.2.MST