Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że nabycie przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności jest działalność lecznicza i kontynuowanie tej działalności, stanowi czynność, której dokonanie jest jednoznacznie działaniem podjętym w celu zachowania zdrowia i życia lub poprawy stanu zdrowia. Powyższa czynność dokonana bezpośrednio w sprawach zdrowia nie podlega opodatkowaniu PCC.

Zakup zakładu leczniczego, a PCC

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zamierza zawrzeć umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, na mocy której, jako kupujący nabędzie przedsiębiorstwo, stanowiące zakład leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. W ramach tej umowy nastąpi również przeniesienie ogółu praw i obowiązków, związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa. Wnioskodawca po zawarciu umowy o objęciu przedsiębiorstwa (zakładu leczniczego) będzie kontynuować jego działalność, tj. będzie z wykorzystaniem nabytego przedsiębiorstwa udzielać w jego ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy z tytułu zawarcia planowanej umowy będzie podlegał obowiązkowi zapłaty podatku PCC.

Nabycie przedsiębiorstwa leczniczego nie podlega opodatkowaniu PCC

Według Krajowej Informacji Skarbowej nabycie przedsiębiorstwa leczniczego, którego przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych, nie podlega opodatkowaniu PCC. Organ podatkowy powołał się na art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyłącza spod opodatkowania czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia. KIS argumentował, że nabycie przedsiębiorstwa w celu kontynuowania działalności związanej z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej stanowi czynność dokonaną bezpośrednio w sprawach zdrowia i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu. Dla podatnika oznacza to, że nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowym podatkiem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.106.2023.1.ASZ