Dyrektor KIS potwierdził, że po wycofaniu budynków z prowadzonej działalności gospodarczej przychody uzyskiwane z wynajmu lokali stanowić będą przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy, tj. 8,5% do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę - według stawki 12,5%.

Działalność gospodarcza polegająca na wynajmie długoterminowym nieruchomości

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wynajmie długoterminowym nieruchomości mieszkalnych, zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora KIS. Wnioskodawca planuje wyłączyć budynki z działalności gospodarczej i rozpocząć wynajem lokali w ramach majątku prywatnego. Po przekazaniu budynków do majątku osobistego Wnioskodawca zamierza wynajmować lokale również długoterminowo. Interesował go podział dochodu z wynajmu nieruchomości na przychody z najmu prywatnego i przychody z działalności gospodarczej, oraz jakie przepisy regulują tę kwestię.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy po wycofaniu budynków na cele prywatne przychód z opisanego wynajmu będzie przychodem ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji spowoduje opodatkowanie opisanych przychodów zgodnie z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Najem prywatny

We wniosku interpretacyjnym podatnik przedstawił swoje stanowisko. Powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi przepisami, wynajem nieruchomości jest traktowany jako odrębne źródło przychodów, z wyjątkiem nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Nawet wynajem pojedynczej nieruchomości wymaga pewnych działań i organizacji, co powinno zakwalifikować go jako przychód z wynajmu prywatnego.

Jako podstawę swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał stanowisko NSA:

"W celu wyeliminowania istniejących rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 1/21, gdzie zwrócił uwagę na zasady kwalifikacji przychodu do poszczególnych źródeł. Na końcu przywołanej uchwały NSA wskazuje: Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą - do przychodów z działalności gospodarczej."

W związku z tym, po wycofaniu budynków z prowadzonej działalności gospodarczej przychody uzyskiwane z wynajmu lokali stanowić będą przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy, tj. 8,5% do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę - według stawki 12,5%.

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i uznał je za prawidłowe.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że opodatkowanie wynajmu nieruchomości powinno być dokonywane jako przychód z najmu prywatnego, a nie jako przychód z działalności gospodarczej. Może to mieć wpływ na sposób opodatkowania i rozliczenia podatkowego Wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.515.2023.1.AA