Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), w swojej interpretacji wyjaśniła, że podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości do spółki będzie wartość nominalna objętych przez wnioskodawcę udziałów, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Aport nieruchomości do spółki a VAT

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W roku 2021 nabył nieruchomość z przeznaczeniem do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W kolejnych latach ponosił wydatki związane z tą nieruchomością. Wnioskodawca planuje wniesienie nieruchomości jako wkład niepieniężny do Spółki z o.o., na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. W akcie notarialnym strony transakcji zrezygnują ze zwolnienia od podatku VAT. Wnioskodawca i spółka planują, że w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy podstawę opodatkowania VAT przy czynności wniesienia aportu do spółki będzie stanowiła wartość nominalna objętych przez wnioskodawcę udziałów, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że podstawą opodatkowania VAT czynności wniesienia aportu nieruchomości do spółki będzie wartość nominalna objętych przez wnioskodawcę udziałów, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Swoje stanowisko organ podatkowy uzasadnił przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a także Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którymi aport nieruchomości do spółki stanowi opodatkowaną czynność. Wartość nominalna udziałów jest ekwiwalentem za wkład niepieniężny (aport) i stanowi podstawę opodatkowania VAT, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i art. 29a ust. 6 pkt 1 tej samej ustawy.

Podatek VAT obowiązuje w przypadku aportu nieruchomości, gdy nie zachodzi zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a kwotę podatku VAT stanowi różnica między wartością nominalną udziałów a wartością netto majątku wniesionego jako aport.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.293.2023.2.ID