Dyrektor KIS potwierdził po zamknięciu działalności gospodarczej można przejść na najem prywatny i 9 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy rozliczać w ramach najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zamknięcie działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zajmującą się wynajmem lokali mieszkalnych, zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy po zamknięciu działalności gospodarczej z dniem 31 grudnia 2023 r., może rozliczać wynajem wszystkich 9 lokali mieszkalnych i 1 lokalu usługowego w ramach najmu prywatnego, korzystając z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wynajem nieruchomości na zasadach najmu prywatnego

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS potwierdził, że nie ma żadnych przeszkód w przejściu na najem prywatny z dniem 1 stycznia 2024 r., po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej z końcem 2023 r. Wszystkie lokale zostaną wyprowadzone z majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21, która potwierdza, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor KIS przychylił się do tego stanowiska.

"Na podstawie zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego oraz opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzam, że skoro zamierza Pani zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą i podpisze Pani nowe umowy najmu z dotychczasowymi najemcami, już jako osoba fizyczna, to uzyskiwane przychody z tytułu zawarcia ww. umów najmu mogą zostać zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody osiągnięte przez Panią z tytułu wynajmu nieruchomości na zasadach najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła Pani opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z powyższej interpretacji, że podatnik może po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej z dniem 31 grudnia 2023 r. przejść na najem prywatny i rozliczać wynajem wszystkich 9 lokali mieszkalnych i 1 lokalu usługowego w ramach najmu prywatnego, korzystając z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Organ podatkowy nie wskazał żadnych przeszkód ani nie zgłosił zastrzeżeń wobec takiego rozwiązania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.219.2023.2.HJ