Dyrektor KIS potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.12.0 (usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń) oraz 15% stawki dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 70.22.1 (usługi doradztwa związane z zarządzaniem). Dodatkowo, nie występują okoliczności wykluczające opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w szczególności nie wyklucza tego bycie wspólnikiem i członkiem zarządu Spółki niebędącej spółką jednoosobową, która to Spółka świadczy obecnie usługi między innymi na rzecz Pracodawcy w zakresie takim samym jak zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę w danym lub poprzednim roku podatkowym.

Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą

Osoba składająca zapytanie jest zatrudniona na 1/20 etatu w pewnej firmie jako Drugi Asystent Zarządu. Obecnie wykonuje zadania związane z administracyjną obsługą biura, ale planuje zmienić stanowisko na Starszego inspektora BHP.

Osoba ta jest również wspólnikiem i członkiem zarządu w innej firmie - spółce z o. o., która świadczy usługi prawne i usługi administracyjne obsługi biura. Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradztwa z zakresu zarządzania oraz usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny.

W tym stanie sprawy zostały zadane pytania:

1.Czy występują okoliczności wykluczające opodatkowanie Pana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w szczególności czy wyklucza to bycie wspólnikiem i członkiem zarządu Spółki niebędącej spółką jednoosobową, która to Spółka świadczy obecnie usługi między innymi na rzecz Pracodawcy w zakresie takim samym jak zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę w danym lub poprzednim roku podatkowym?

2.Czy przychód osiągany z działalności usługowej objętej grupowaniami PKWiU 70.22.1 i 74.90.12.0 podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki odpowiednio 15% i 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy?

Opodatkowanie ryczałtem stawkami 15% i 8,5%

Według Dyrektora KIS, nie ma okoliczności wykluczających opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Bycie wspólnikiem i członkiem zarządu spółki nie wyklucza takiej formy opodatkowania. Dodatkowo, przychód osiągany z działalności usługowej objętej grupowaniami PKWiU 70.22.1 i 74.90.12.0 podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według odpowiednich stawek wynoszących 15% i 8,5%.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że skoro - na co wskazuje treść wniosku - nie będzie Pan uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej zeświadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał Pan w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, dopóki nie wystąpią przesłanki negatywne, będzie miał Pan prawo do opodatkowania przychodów z opisanej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jednocześnie dla przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 70.22.1 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem, właściwa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to 15%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy, a dla przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem 74.90.12.0, właściwa stawka ryczałtu wynosi 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że osoba składająca zapytanie może opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bycie wspólnikiem i członkiem zarządu spółki nie wyklucza takiej formy opodatkowania. Z kolei przychód osiągany z działalności usługowej objętej grupowaniami PKWiU 70.22.1 i 74.90.12.0 podlega opodatkowaniu według odpowiednich stawek. Informacja ta stanowi wytyczne dla pytającego dotyczące opodatkowania swojej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.102.2023.2.BM